Jornades-Taller sobre càlcul d’estructures d’Arquitectures Històriques

A cargo del profesor Francisco Jurado, arquitecto

Estas jornadas van dirigidas a profesionales relacionados con la Restauración y conservación de edificios patrimoniales. El objetivo de las mismas es proporcionar los conocimientos fundamentales que permitan
evaluar la estabilidad y el grado de seguridad estructural de la construcción que se esté analizando.
También se trata de dotar de criterios y herramientas sencillas que permitan definir intervenciones de refuerzo y/o mejora de la seguridad.
Las jornadas se desarrollan durante cinco días con dos sesiones de 4 horas por día, mañana y tarde. Las mañanas se dedicarán fundamentalmente a la exposición de una mínima teoría y de casos prácticos de aplicación y discusión de los métodos y herramientas que se expongan. Las tardes se dedicarán a taller de clases prácticas tuteladas desarrollando el alumno ejercicios concretos relacionados con lo expuesto.
Sólo es necesario tener una base mínima de conocimientos de cálculo vectorial y tensional, habituales por otro lado en los profesionales que trabajan en la consolidación de estructuras históricas, así como un
dominio básico de hoja de cálculo (Excel, OpenOffice) y de algún entorno gráfico (AutoCAD, ArchiCAD, MicroStation). En las jornadas se entregarán textos de apoyo y algunas aplicaciones en formato Excel.

més informació:

Programa

Triptic

Assemblea 2014: Balaguer

Assemblea a Balaguer amb visita prèvia al Pla d’Almatà acompanyats de Manel Julià, i al monestir de les Franqueses amb Toni Macià.

El dia de l’assemblea es va fer una visita al jaciment arqueològic del Pla d’Almatà, on els arquitectes Manel Julià i Margarita Costa han fet la diagnosi de la muralla andalusina i unes proves pilot per la seva consolidació.

El jaciment es troba situat al nord de l’actual ciutat de Balaguer i ocupa pràcticament tota la plana coneguda amb el mateix nom de Pla d’Almatà. El Pla d’Almatà conté un dels jaciments més importants de l’època àrab a la península, amb l’antiga madîna Balagî amb origen en el segle VIII. El recinte, de 27 Ha, està limitat per una muralla conservant-se les restes de 24 torres i els seus trams intermedis.

Els criteri generals de la intervenció van ser: fer intel·ligible el volum conservat del monument, sense pretendre restablir la seva imatge original; localitzar i posar en valor la línia d’assentament genuïna de la muralla; utilitzar materials autòctons del lloc, fins i tot, recuperant la mateixa pedra despresa del monument, incorporant tan sols els nous materials per garantir la seva estabilitat. En la Primera Fase, es va decidir actuar sobre quatre punts de la muralla per donar solució a les seves patologies més característiques, lligades als sistemes constructius i als seus materials constituents: consolidació dels volums de tàpia (T4 i T5; 2 sistemes), estabilització del mur per modificació del terreny d’assentament (T 11 i T 12) i estabilització dels murs per pèrdua o desplaçament de carreus (T 18). En una Segona Fase, es va actuar sobre la torre 19 i la 23 ja que ambdues estructures presentaven patologies greus que feien perillar la seva estabilitat i conservació.

També es va fer una visita al monestir de les Franqueses acompanyats de Toni Macià.

 

I Jornada del Guix a Òdena

I Jornada del Guix a Òdena

Tradicionalment i des de l’antiguitat el guix i la calç, juntament amb la pedra,la terra, la fusta i la ceràmica, han estat materials emprats en la construcció d’edificis.

El proper divendres 24 d’octubre es farà a Òdena una jornada tècnica per reivindicar el paper del guix com a material de construcció i fer un primer repàs a l’estat de la qüestió del seu coneixement i utilització en la restauració a les nostres contrades.

Més informació i inscripcions a la web:

elguixaodena.wordpress.com

PROGRAMA GUIX

Assemblea 2013: Calaf

Assemblea d’arpArq a Calaf, amb posterior visita al Convent de Sant Francesc de les Llagues i visita d’obres a Plaça de les Eres.

El dia de l’assemblea es va fer una visita al Convent de Calaf, del segle XVIII, que actualment està sense ús i en estat molt degradat. Va ser exclaustrat el 1822 i definitivament el 1835 amb la desamortització de Mendizábal. Fins a mitjans del segle XX a la part del claustre hi havia habitatges.

L’Ajuntament de Calaf fa anys que està intentat tirar endavant la seva rehabilitació integral per dotar-lo d’un nou ús al servei del poble. S’està redactant un Pla Director, amb aixecament de plànols, estudi històric i arqueològic, diagnosi estructural i proposta d’usos.

També es va realitzar una visita d’obres a un habitatge del casc antic, acompanyats de l’arquitecta Clàudia Sanmartí (MATTERS) on s’està mantenint les tècniques constructives històriques: les estructures dels forjats de bigues de fusta i revoltó de guix in situ (que s’han reforçat amb capes de compressió en sec amb taulers de fusta contraxapada o amb capes de compressió de guix armades amb canya), els morters i les pintures de calç (s’han fet estucs planxats al foc, tadelackt, pintures) , les fusteries originals de fusta (s’han decapat i s’ha fet un millora de l’aïllament tèrmic i acústic senzillament canviant els vidres), les cobertes de teula àrab, …