Estatuts

Capítol I : Denominació, Fins i Seu Social

Article 1. Denominació

Es constitueix per temps indefinit l’”Associació de Restauradors de Patrimoni Arquitectònic “, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, Codi Civil de Catalunya Llibre tercer relatiu a les persones jurídiques i a aquests estatuts.

Article 2. Domicili

El domicili o seu social de l’Associació s’estableix a la ciutat de Lleida, i radica al carrer Cristòfol de Boleda núm.14, 6F de Lleida codi postal 25006

Article 3. Finalitats de l’Associació, Activitats i Àmbit territorial

3.1. Presentació.

El Patrimoni Arquitectònic constitueix un bé cultural compartit que cal conservar amb el màxim rigor i eficiència de recursos. Aquesta és l’aspiració dels professionals implicats en la seva restauració i rehabilitació, tot i que el conjunt de la societat també és corresponsable d’aquest llegat que ens és comú.

L’Associació sorgeix arrel de les reflexions manifestades en diversos fòrums actuals de debat entre professionals dedicats a la conservació, restauració i gestió del patrimoni arquitectònic sobre la necessitat d’enfortir la col·laboració, el diàleg constructiu, l’intercanvi d’experiències, i la màxima divulgació possible del coneixement específic, en un context de canvis de models de relacions socials, culturals, i professionals.

Per això es planteja l’Associació com una xarxa de col·laboració del col·lectiu de professionals vinculats a la conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic que ofereix suport conjunt, amb la voluntat d’optimitzar esforços i recursos, a partir de compartir les iniciatives individuals i col·lectives que s’hi desenvolupin.

3.2. Finalitats.

Les finalitats de l’Associació, quedant exclòs tot ànim de lucre, són:

Oferir un marc de col·laboració, intercanvi i divulgació entre els professionals de les diferents disciplines que intervenen en l’estudi, la conservació, la restauració, la rehabilitació i la gestió del patrimoni arquitectònic i monumental.
Potenciar la recerca, la recuperació, la innovació, la fixació i la difusió de coneixement i d’informació sobre l’art, la ciència i les tècniques de conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic i monumental, en les seves diverses vessants, entre els professionals especialitzats i en el conjunt de la societat.
Incentivar el debat interdisciplinari entre els professionals i les diverses organitzacions que actuen en aquest àmbit.

3.3. Línies estratègiques i activitats.

Per aconseguir aquests fins, l’associació promourà les següents línies estratègiques i activitats:

Enfortir la col·laboració i l’ajuda mútua entre els seus membres, establint mecanismes de cooperació interns, amb el desenvolupament d’un model organitzatiu en xarxa, que permeti gestionar amb eficiència les activitats i projectes de l’associació, afavorint la participació i el debat ric i plural intern, de manera que es puguin extreure conclusions representatives pel col·lectiu de l’associació.
Reforçar el retorn a la societat, del coneixement i la informació adquirits, mitjançant l’organització, la col·laboració i la participació en conferències, seminaris, jornades i congressos per a la valoració, l’estudi i la difusió dels coneixements relacionats amb la conservació, la restauració, la rehabilitació i la gestió del Patrimoni Arquitectònic.
Avançar en el reconeixement del patrimoni arquitectònic com a referent cultural i mirall de la societat i com una associació orientada al coneixement i la recerca, organitzant i participant en accions constructives de reconeixement i protecció del Patrimoni Arquitectònic.
Promoure la col·laboració amb altres organismes i institucions afins; institucions professionals i acadèmiques, entitats i associacions.

3.4. L’àmbit territorial .

L’àmbit territorial de l’Associació és majoritàriament el de Catalunya.

Capítol II : Els associats

Article 4.Tipus d’Associats a l’Associació, Admissió, i Baixa

4.1. Tipus d’Associats

L’Associació estarà formada per socis Ordinaris.

Podran formar part de l’Associació en qualitat de socis ordinaris les persones majors d’edat, que reuneixin els següents Requisits:

Ser professionals de l’arquitectura, la història, l’arqueologia, l’enginyeria, la construcció o altres ciències, tècniques o coneixements que intervenen en la restauració, rehabilitació o gestió del patrimoni arquitectònic i monumental,
Que tinguin – o vulguin tenir – una dedicació professional prioritària relacionada amb aquestes disciplines des de l’exercici liberal, l’administració pública, o la docència,
I que vulguin aportar els seus coneixements als companys socis en particular i a la societat en general.

4.1.1 Requisits dels socis:

Serà requisit per ser soci ordinari :

Col·laborar en les tasques i activitats de l’associació,
Adquirir el compromís explícit de posar els coneixements propis, en els temes objecte de l’associació, a disposició dels altres socis ordinaris de manera individualitzada, col·lectiva i desinteressada, responent a les demandes justificades dels membres de l’associació.

4.2. Procediment per les admissions

L’admissió es farà mitjançant escrit de sol·licitud de l’interessat a la Junta Directiva, tot afegint-hi les seves referències personals. La Junta Directiva estudiarà la sol·licitud i prendrà decisió en la reunió més pròxima per majoria de dos terços més un; la qual es comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

4.3. Pèrdua de la condició d’associat i Procediment per les baixes.

La condició d’associat es perdrà per renúncia voluntària o, per procediment d’ofici, mitjançant una resolució motivada dels òrgans de govern per les causes que més endavant és descriuen.

Les baixes requeriran l’acord de la Junta Directiva, ratificat por l’Assemblea General en la primera sessió que es faci després de la Junta, segons les normes següents:

En el cas de baixa voluntària, la Junta Directiva comunicarà la baixa a l’Assemblea General.
En el cas de les baixes per procediment d’ofici, la Junta Directiva prendrà un acord motivat i fonamentat en una de les causes enunciades en el punt 5.3.2 L’Assembla General haurà de ratificar aquest acord per tal que sigui efectiu.

Article 5. Drets , deures i règim disciplinari.

5.1.Drets i deures dels Socis Ordinaris:

5.1.1 Són Drets dels Socis Ordinaris

Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
Elegir i ser elegits per als llocs de representació, o per a exercir càrrecs directius.
Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
Intervenir en el govern, gestions, activitats i serveis de l’Associació, d’acord amb els Estatuts i el Reglament.
Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir als objectius socials.
Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i gestió de la Junta Directiva.
Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
Fer ús dels serveis comuns de l’Associació que aquesta tingui a llur disposició.
Formar part dels grups de treball.
Posseir un exemplar dels Estatuts de l’Associació.

5.1.2. Són Deures dels Socis Ordinaris:

Ajustar llurs actuacions a les normes estatutàries.
Mantenir la col·laboració i prestar l’ajuda necessària per assolir els fins de l’Associació.
Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.
Participar en les activitats de l’Associació amb actitud respectuosa, dialogant, constructiva, i d’apropament del coneixement a la col·lectivitat, més enllà del pur benefici propi.
Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.

5.3 Règim intern i disciplinari .

5.3.1. És causa de baixa voluntària de l’Associació: Que ho decideixi la persona interessada, prèvia comunicació per escrit a la Junta Directiva.

5.3.2. Són causes de baixa per procediment d’ofici de l’Associació:

L’ incompliment de les normes estatutàries, i especialment la denegació de col·laboració amb els associats de manera injustificada.
La falta de respecte o l’actuació deshonesta envers els altres associats, que afecti al correcte desenvolupament de les activitats i finalitats de l’Associació.
No satisfer les quotes fixades.

Article 6. Dels Socis Honorífics

Seran Socis Honorífics les persones o les institucions que, per la seva significació o la seva tasca realitzada en la defensa del Patrimoni Cultural de Catalunya, o per la seva ajuda destacada a l’Associació, mereixin ésser distingides amb aquesta categoria.

Que s’escolliran per assemblea a proposta de la junta directiva.

Els drets i deures dels socis honorífics seran els mateixos que els dels socis ordinaris exceptuant el deure de satisfer les quotes fixades.

Capítol III : L’Assemblea General

Article 7. Del funcionament de l’Assemblea General

7.1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i els seus socis ordinaris en formen part per dret propi i irrenunciable.

7.2. Reunits en Assemblea General, degudament constituïda, decidiran per majoria simple els assumptes que siguin competència de l’Assemblea.

7.3. Tots els socis ordinaris de l’Associació quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els que discrepin, els absents i els presents que no hagin votat.

Article 8. De les facultats de l’Assemblea General

8.1. L’Assemblea General té les facultats següents:

Modificar els Estatuts de l’Associació, incloent la denominació i la seva seu social.
Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
Nomenar, substituir i destituir la Junta Directiva i els seus representants.
Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
Aprovar els pressupostos anuals de despeses i d’ingressos, així com la memòria anual d’activitats de l’Associació.
Fixar i modificar les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer, a proposta de la junta directiva.
Dissoldre i liquidar l’Associació.

Article 9. De les convocatòries de l’Assemblea General

9.1. L’Assemblea General es reunirà, com a mínim, un cop l’any, en junta Ordinària dins el tres primers mesos de l’exercici.

9.2. Amb caràcter Extraordinari ho farà sempre que calgui i sigui convocada degudament a requeriment de la Junta Directiva, o bé quan un nombre equivalent al 10% dels membres ho estimi oportú; aleshores, la Junta Directiva estarà obligada a convocar una reunió en un termini de 20 dies.

Article 10. De la forma d’anunciar les convocatòries de l’Assemblea General

10.1. Les convocatòries, tant de les Ordinàries com de les Extraordinàries, es faran per escrit mitjançant el correu electrònic, i en el taulell d’anuncis de l’espai web que es determini, en el moment en que aquest sigui operatiu. Les convocatòries especificaran el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com també l’ordre del dia.

10.2. Les reunions les presidirà el President/a de l’Associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, tresorer/a i vocals que es designi. Actuarà com a Secretari/a aquell que ocupi aquest càrrec a la Junta Directiva. El Secretari/a redactarà l’acta de la reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i els resultats numèrics de les votacions.

Article 11. Del funcionament de l’Assemblea General

11.1. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior per tal que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, l’acta, i qualsevol altra documentació necessària per als temes a tractar, haurà d’estar a disposició dels socis, que se’ls facilitarà quan es demani mitjançant el correu electrònic o es podrà consultar en l’espai web que es determini, en el moment que aquest sigui operatiu.

11.2. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, amb un mínim de la meitat més ú dels socis presents o representats. Quedarà vàlidament constituïda, en segona convocatòria, mitja hora després de la primera i al mateix lloc, amb els assistents presents.

Article 12. De les votacions i els acords de l’Assemblea General

12.1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon a cada soci un vot. No es podrà votar per correu, però sí per delegació, cada soci podrà tenir un màxim d’un vot delegat. Els acords es prendran per majoria simple del total de vots dels assistents i dels representats.

12.2. Els socis que desitgin delegar el seu vot en un altre agrupat, podran fer-ho mitjançant document on constin el noms i DNI del soci que delega amb la seva signatura i del soci delegat, i haurà de ser presentat pel soci delegat a l’inici de l’Assemblea. Cada agrupat pot tenir delegat el màxim d’un vot.

12.3. Per tal d’adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents i dels representats, tant pel que fa a la primera convocatòria com a la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Capítol IV : La Junta Directiva

Article 13. De la direcció, l’administració i la representació de l’Associació

13.1. L’Associació serà regida, administrada i representada per la Junta Directiva, que estarà formada pels càrrecs següent:

Un/a President/a.
Un/a Secretari/a.
Un/a Tresorer/a.
Tres Vocals, com a mínim.

13.1.1 L’Associació es podrà constituir legalment, per una Junta Directiva de mínims, que estarà formada pels càrrecs següent:

Un/a President/a.
Un/a Secretari/a.
Un/a Tresorer/a.

13.2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General.

13.3. L’exercici de tots els càrrecs serà gratuït.

13.4. Els membres de junta poden rebre contraprestacions econòmiques per algunes tasques que per la seva indole quedi justificada la remuneració econòmica.

13.5. L’elecció dels membres de la Junta Directiva exercirà el càrrec durant un període de dos anys, sense límit de renovacions.

13.6 Els membres de la Junta Directiva no es renovaran per complet sinó en l’assemblea anual, alternativament segons els càrrecs que es detallen:

13.6.1 Secretari/a – 2 vocals

13.6.2 President/a – Tresorer/a – 1 vocal

13.7. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari de llur mandat, podrà esdevenir per:

Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin el motius.
Malaltia que incapaciti per a exercir el càrrec.
Baixa com a membre de l’Associació.
Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 5.3.2 dels Estatuts.

13.8. Les vacants a la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació podrà ocupar el càrrec vacant provisionalment. Si s’escau, un nombre de vocals a determinar per l’Assemblea General podrà tenir representació territorial en proporció i equilibri al desenvolupament de l’Associació.

Article 14. De les facultats de la Junta Directiva

14.1. La Junta Directiva té les facultats següents:

Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més ampla que reconegui la Llei. Així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per tal d’exercir tota mena d’accions legals i d’interposar els recursos pertinents.
Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per tal que els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se per tal que els serveis funcionin amb normalitat.
Establir grups de treball per tal d’assolir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, d’entitats i d’altres persones, per tal assolir:
Subvencions o altres ajuts,
L’ús de locals o d’edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i de comunicació, així com també un centre de recuperació ciutadana.
Obrir comptes corrents i/o llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi, així com disposar del fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28 dels Estatuts.
Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als Estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 15. De les reunions de la Junta Directiva

15.1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els membres decideixin, i que en cap cas no podrà ser superior a sis mesos.

15.2. La Junta Directiva es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President, o bé si ho sol·licita un 25% dels membres que la componen.

Article 16. De la constitució i les capacitats resolutòries de la Junta Directiva

16.1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

16.2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, tot i que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del President i del Secretari, o de les persones que els substitueixin, hi serà necessària sempre.

16.3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

16.4 Aquells temes que es considerin dubtosos dins de la junta es podran elevar a decisió de l’assemblea.

Article 17. De la delegació de facultats per part de la Junta Directiva

17.1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

17.2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per tal d’exercir la funció que la Junta els confií, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 18. Del registre dels acords de la Junta Directiva

18.1. Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior per tal que s’aprovi o s’esmeni, si és procedent.

Capítol V : El President de l’Associació

Article 19. De les funcions del President

19.1. El President de l’Associació també serà President de la Junta Directiva.

19.2. Són pròpies del President les funcions següents:

La direcció i la representació legals de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació.
Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General i/o la Junta Directiva.

19.3. El President serà substituït, en cas d’absència o de malaltia, pel membre de la Junta Directiva que es designi.

Capítol VI : El Tresorer i el Secretari de l’Associació

Article 20. De les funcions i les responsabilitats del Tresorer

20.1. El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, del balanç i de la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel President. Ingressarà el que sobri en dipòsit obert en establiments de crèdit o d’estalvi.

20.2 Serà responsabilitat del Tresorer vetllar per a que l’associació no generi dèficit, dins del global, en la realització de cap de les seves activitats.

Article 21. De les funcions i les responsabilitats del Secretari

21.1. El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació. Aixecarà, redactarà i signarà les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Redactarà i autoritzarà les certificacions que calgui lliurar, i també portarà el llibre de registre de socis.

Capítol VII : Les Comissions o Grups de Treball

Article 22. De la formació de comissions o de grups de treball

22.1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball la plantejaran els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme.

22.2. La Junta Directiva n’aprovarà la constitució per majoria simple, i, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President.

22.3. La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes l’encarregat presentarà a la Junta Directiva un informe detallat de les seves actuacions.

22.4 Les comissions o grups de treball, es realitzaran voluntàriament i sense remuneració, però es podrà establir remuneració en casos concrets per la gestió i direcció d’algunes activitats que ho requereixin per la seva dedicació, complexitat o responsabilitat. Aquesta remuneració serà aprovada per l’assemblea en els pressupostos anuals, a proposta de la junta. Els membres de junta que desenvolupin aquestes tasques també podran rebre remuneració.

Capítol VIII : El Règim Econòmic

Article 23. Del patrimoni fundacional de l’Associació

23.1. Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 24. Del finançament general de l’Associació

24.1. Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran de:

24.1.1. Pressupost ordinari:

Les quotes que fixi l’Assemblea General per als seus membres.

24.1.2. Pressupost extraordinari:

Les subvencions oficials o particulars.
Les donacions, herències o llegats.
D’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 25. Del finançament intern de l’Associació

25.1. Tots el membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

25.2. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques -que s’abonaran segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 26. De l’exercici econòmic de l’Associació

26.1. L’exercici econòmic de l’Associació coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

26.2 Les activitats de l’Associació seguiran un criteri general d’economia de mitjans i d’eficiència pressupostària, de manera que no podran tenir dèficit i hauran de ser autofinançades pel pressupost ordinari provinent de les quotes fixades o de l’extraordinari, descrits en l’article 25.1 d’aquests estatuts.

Article 27. Dels comptes corrents i/o llibretes d’estalvi i de llur disposició

27.1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran les signatures del President, del Tresorer i del Secretari.

27.2. Per tal de poder disposar dels fons, n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del Tresorer o bé la del President.

Capítol IX : La Dissolució de l’Associació

Article 28. Del mecanisme de dissolució

28.1. L’Associació podrà ésser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi. Segons article 12.3 d’aquests estatuts.

Article 29. De la liquidació de l’Associació i del seu patrimoni remanent

29.1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació dels béns i dels drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

29.2. L’Assemblea està facultada per tal d’elegir una comissió liquidadora, sempre que ho cregui necessari.

29.3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

29.4. El remanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de la defensa del Patrimoni Cultural de Catalunya.

29.5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

Ermita Carrànima, Abella de la Conca, a 19 de novembre de 2011